Super6 Algemene Voorwaarden

I Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Voetbalflitsen Super6 op www.supersix.be van Socios Sports B.V., Gistelse Steenweg, 8200 Brugge (hierna ‘de Organisator’ genoemd).

2. De voorwaarden zijn van toepassing op Voetbalflitsen Super6 (hierna ‘Spel’) ter promotie van www.voetbalflitsen.be.

3. Deze game loopt van 28 juli 2017 tot en met het einde van het eerste klasse seizoen (mei 2018). De einddatum is gebaseerd op het competitieprogramma zoals dat nu bekend is. De einddatum kan worden aangepast, als dit door eventuele wijzigingen in het competitieprogramma noodzakelijk is.

4. De Organisator is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

5. Het spel is toegankelijk voor personen boven de 18 jaar woonachtig in Nederland en België. Bewijs van leeftijd kan gevraagd worden. Toegang tot het spel is gratis en alleen speelbaar in het seizoen 2017/2018.

6. Medewerkers van de Organisator of aangesloten bedrijven, hun familieleden, vertegenwoordigers of familieleden van vertegenwoordigers kunnen geen prijzen winnen.

7. Spelers zijn verplicht zich te registeren op www.supersix.be om mee te doen aan de competitie. Hetzij met een e-mailadres of met hun Facebook-account.

8. Per speler is één account toegestaan, meervoudige accounts worden gesloten. Spelers kunnen éénmaal per speeldag van de eerste klasse in het seizoen 2017/2018 deelnemen. Wanneer de Organisator gegronde redenen heeft om te denken dat een speler meerdere accounts heeft geopend zullen deze accounts gesloten worden en worden alle deelnames van de betreffende speler ongeldig verklaard. Spelers zijn verplicht zich onder hun eigen naam te registreren. Elke speler die zich onder een andere naam registreert zal worden gediskwalificeerd.

9. Door deelname aan het Spel verlenen de deelnemers, indien zij een prijs winnen, toestemming aan de Organisator en aan Circus.be om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot dit Spel te gebruiken.

10. De Organisator is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de spelpagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.

11. De NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die door de Organisator worden verkregen in verband met deelname aan het Spel zullen vertrouwelijk en conform de toepasselijke Privacywetgeving worden behandeld. Deze gegevens worden opgeslagen in een databestand. De Organisator zal de deelnemers op de hoogte houden van haar activiteiten en eventuele (commerciële) aanbiedingen van haarzelf of haar partners/sponsors.

12. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

13. Ter aanvulling op de gebruiksvoorwaarden hierboven, gebruikt de Organisator de persoonlijke gegevens van elke winnaar en elke deelnemer om het spel te beheren. Door deel te nemen aan dit spel geeft u ‘de Organisator’ het recht uw gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen omtrent onze producten en diensten. U kunt uw marketing voorwaarden veranderen door contact met ons op te nemen via support@supersix.be . U kunt ook klikken op de “uitschrijf” link in directe marketing e-mails van onze kant.

14. De Organisator is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

II Spelregels

1. U kunt uw voorspelling invoeren of aanpassen tot 5 minuten voor de aftrap van de wedstrijd.

2. U behaalt punten door het voorspellen van de goede uitslag en punten voor het correct voorspellen van winst, verlies of gelijkspel.

3. Tot 1 september tellen resultaten niet mee voor het algemeen klassement. Wél voor de speeldagklassementen en bijbehorende prijzen. Na 1 september (Speeldag 6 in de eerste klasse) begint iedereen in het algemeen klassement weer op 0. Zie de periode tot 1 september als 'proefperiode' - maar wel een periode waarin per speeldag prijzen gewonnen kunnen worden.

III Puntentelling

1. De puntentelling is als volgt: Voorspelt u de correcte score goed dan krijgt u daar 10 punten voor. Voorspelt u goed welke club het duel wint, of dat het duel in een gelijkspel eindigt, dan krijgt u daar 5 punten voor. Op die manier speelt u voor het algemeen klassement en een speeldag-klassement.

IV Prijzen en bekendmaking winnaars

1. De prijswinnaars worden op de volgende manier bepaald:

Er is per speeldag een hoofdprijs van €10.000: De jackpot bedraagt €10.000. Deze prijs wordt gewonnen door de speler die alle 6 wedstrijden in het Super6 spel juist voorspelt en u over een Circus.be-account beschikt waarop een storting van minimaal €10 is gedaan. Heeft u alleen een Circus.be-account en geen storing van minimaal €10 gedaan, dan wint u €2.500. Heeft u helemaal geen Circus.be-account, dan wint u helaas niets. Let op: U dient al een Circus.be-account te hebben en een storting gedaan te hebben alvorens u in de prijzen valt! Anders behoudt de Organisator het recht de prijs niet uit te keren.

Algemeen klassement: De hoofdprijs van het algemeen klassement is een volledig verzorgde reis (vliegtickets, hotel en wedstrijdkaarten) voor twee personen naar een wedstrijd van Real Madrid + €250 bonus op uw Circus.be-account.

De tweede in het algemeen klassement krijgt 2 VIP plaatsen voor een wedstrijd van KV Mechelen + €250 bonus op uw Circus.be-account.

De derde, vierde en vijfde plaats krijgen €100 bonus op uw Circus.be-account

SpeeldagKlassement: De hoofdprijs voor elke Super6 speeldag is €50 bonus op uw Circus.be-account. Deze prijs wordt gewonnen door de speler met het hoogste aantal juist voorspelde uitslagen in elke Super6 speeldag. Wanneer twee of meerdere spelers een gelijk aantal juiste scores hebben voorspeld, wordt de winnaar bepaald aan de hand van een loting. Daarnaast winnen de nummers twee €30 bonus op uw Circus.be-account , de nummer drie €20 bonus op uw Circus.be-account en de nummers vier tot en met tien €10 bonus op uw Circus.be-account.

Een deelnemer kan per seizoen maximaal 3 keer een speeldagprijs winnen. Wel komt hij/zij nog in aanmerking voor de prijzen in het algemeen klassement en de jackpot.

Indien er in een speeldag meerdere deelnemers zijn met hetzelfde aantal punten, dan wordt er geloot wie er winnaar is. Indien er na afloop van het seizoen in het algemeen klassement sprake is van een gelijke stand, dan wordt er ook geloot wie er winnaar wordt.

2. Extra bonus prijzen en extra prijzen kunnen worden toegevoegd gedurende de competitie. Deze zijn een aanvulling op de prijzen zoals hierboven beschreven. In het geval dat extra prijzen worden toegevoegd, verzekert de Organisator dat spelers op de hoogte zijn van eventuele extra voorwaarden, wanneer deze van toepassing zijn. Om de extra te ontvangen moet u beschikken over een Circus-account.

3. De uitslagen worden gepubliceerd door de Organisator. Deze worden gebruikt om de uiteindelijke standen in de divisies en de winnaars van alle competities te bepalen.

4. Wanneer een Super6 wedstrijd wordt uitgesteld, afgelast of niet wordt uitgespeeld (d.w.z. minder dan 90 min. gespeeld) wordt de uitslag van de ronde waar deze wedstrijd deel van uitmaakte gepubliceerd en verwerkt zodra de betreffende wedstrijd is ingehaald of overgespeeld.

5. De Super6 prijzen zullen uitsluitend verstrekt worden aan spelers die (i) in het bezit zijn van een geldig Circus account (dat niet door Circus om enige reden is gesloten), geopend vóór de sluitdatum van de Super6 speeldag waarin zij een prijs hebben gewonnen en (ii) zich in Nederland en/of België bevinden. De Hoofdprijs van €10.000 zal uitsluitend worden verstrekt aan spelers die minimaal €10 hebben gestort op hun Circus-account.

6. Mocht een speler die volgens de ranglijst in aanmerking komt voor een prijs geen geldig Circus-account hebben, dan gaat de prijs naar de eerstvolgende speler op de ranglijst die wél over een geldig Circus-account beschikt.

7. Een deelnemer kan per seizoen maximaal 3 keer een speeldagprijs winnen. Wel komt hij/zij nog in aanmerking voor de prijzen in het algemeen klassement en de jackpot.

8. Er is geen cash alternatief voor niet-cash prijzen en tenzij anders aangegeven zijn de prijzen niet terug te betalen en niet overdraagbaar.

9. De Organisator behoudt zich het recht voor om prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs van een gelijke of grotere geldelijke waarde wanneer dit nodig is vanwege redenen buiten onze macht om.

10. De totale waarde van het prijzenpakket tijdens het voetbalseizoen 2017-2018 bedraagt 4.450 euro (exclusief afleveringskosten en kansspelbelasting voor de hoofdprijs). De prijs is netto. De kansspelbelasting zal de Organisator voor haar rekening nemen en afdragen aan de Belastingdienst.

11. Gewonnen prijzen kunnen tot uiterlijk 30 dagen na het behalen worden opgeëist door de prijswinnaars.

12. Deelname aan Super6 geeft de Organisator het recht om u via de email op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het spel, voor het versturen van 'reminders' indien u bent vergeten voorspellingen in te voeren en voor het versturen van een email bij aanvang van een nieuwe speeldag.

13. De Organisator is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaars niet bereken vanwege redenen buiten onze macht om.

14. Elke winnaar dient zich op verzoek te identificeren aan de Organisator en Circus voor de toekenning van de prijs.

15. Circus behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.

16. De Organisator en Circus aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen. Voorts aanvaardt Circus geen aansprakelijkheid indien de deelnemer de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht, waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens de verzending.

V Slotbepalingen

1. De merken Socios Sports en Circus zijn geregistreerde merken. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organistator en Circus.

2. De gedragscode promotionele kansspelen wordt in acht genomen.

3. Eventuele vragen of klachten over het Spel kunnen per e-mail ingediend worden aan support@supersix.be